Organisatie

Missie en activiteiten

De naam Jewel Heart is gekozen omdat het hart staat voor de liefdevolle warmte die eenieder nodig heeft om te kunnen bestaan en juweel verwijst naar het zuivere innerlijke wezen van elk mens. Door te accepteren dat ons leven uitermate waardevol en kostbaar is en door ontplooiing van onze kwaliteiten, zal de innerlijke vrede toenemen en zal ons handelen in het teken komen staan van liefdevolle zorg voor anderen. Hieraan is het werk van het instituut gewijd.

Gelek Rimpoche''s Jewel Heart is een educatief en cultureel instituut waar iedereen welkom is. Het doel van dit instituut is de essentie van het Tibetaanse Boeddhisme over te dragen op een authentieke en toegankelijke manier. Jewel Heart biedt begeleiding en praktische methoden voor iedereen die geïnteresseerd is in spirituele ontwikkeling als ook voor degenen die zich willen bezig houden met Boeddhistische beoefening.

Om dit te bereiken worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op de eerste plaats worden er studie- en meditatiegroepen georganiseerd in diverse steden waarin lessen en commentaren van Gelek Rimpoche worden vertaald naar het leven van alledag van de deelnemers. Dit scholingsprogramma loopt van korte cursussen voor beginners tot en met een doorlopend verdiepingsprogramma voor de gevorderde studenten.
Daarnaast is er een programma van leraren die worden uitgenodigd om aan het centrum te komen lesgeven. Hoogtepunt daarvan zijn de halfjaarlijkse bezoeken van Gelek Rimpoche in het voor- en najaar.

Jewel Heart organiseert ook culturele activiteiten waarin de Tibetaans cultuur in haar spirituele werking voor het voetlicht wordt gebracht en kent een klein aantal groepen die zich bezighouden met maatschappelijke dienstverlening vanuit een boeddhistisch perspectief, zoals informatieverstrekking over het stervensproces en voorlichting aan jongeren. We hopen deze activiteiten in de toekomst verder uit te bouwen.

Jewel Heart heeft een bescheiden maar kwalitatief goede bibliotheek en werkt hard aan het beschikbaar maken van lessen in digitale vorm.

Maandelijks wordt praktische informatie via het elektronische bulletin Sanghanieuws via email verspreid (gratis abonneren op het Sanghanieuws kan zie contact )

Juridische structuur

Jewel Heart is een Kerkgenootschap. Aan het hoofd van de organisatie staat haar geestelijk leidsman, die zijn bevoegdheden grotendeels heeft gedelegeerd aan een bestuur. Het bestuur wordt door hem benoemd op voordracht van een kiescommissie. Het is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en het scheppen van de juiste voorwaarden voor de activiteiten. Ieder bestuurslid heeft een of meer portefeuilles van waaruit de interne organisatie wordt vormgegeven.

Daarnaast is er een Dharma Coördinatie Team (DCT), dat onder leiding van de geestelijk leidsman de inhoudelijke lijn uitzet in de vorm van sturing en regie aan de verschillende scholings- en andere activiteiten. Het team is ook verantwoordelijk voor een opleidingsprogramma voor groepsbegeleiders. Als derde platform kent het Kerkgenootschap een Raad van Ouderen die een toezichthoudende rol vervult en bij het overlijden van de geestelijk leidsman tijdelijk belast zal worden met zijn bevoegdheden.

Jewel Heart kent ook een beheersstichting die als doel heeft de activiteiten van het Kerkgenootschap te ondersteunen. De beheersstichting is ook eigenaar van het pand van Jewel Heart in Nijmegen.

Werkstructuur

De organisatie van Jewel Heart wordt vrijwel geheel gedragen door vrijwilligers. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden die nodig zijn om te organisatie haar functie te laten vervullen op vrijwillige basis worden verricht. Zij kent daarom een zeer grote arbeidsdeling, waarin taken tot kleine onderdelen zijn teruggebracht.

De werkorganisatie kent een achttal clusters die een gedeelte van de organisatie omvatten:

  • Dharma-artikelen: Dirk Visser
  • Gebouw: Karin Wilbrink
  • Huishoudelijke dienst: Bea van Kuijk en Bea Hoogeweg
  • PR: Hanneke van Bakelen
  • Secretariaat : Mien Jansen
  • Stedencoördinatie: Bea van Kuijk
  • Rituelengroep: Gertjan Eldering
  • Archief: Marion Reinartz

Daarnaast kent de organisatie verschillende werk- en projectgroepen, zoals de bouwcommissie, die zich bezighoudt met de verdere ontwikkeling van het pand.

Bestuur kerkgenootschap

Voorzitter:  Jan Rijnierse

Penningmeester:  Jan Kapteijn

Secretaris: vacature 

Overige bestuursleden en portefeuilleverdeling

Lerarenbezoeken en evenementen
- Gertjan Eldering
- Henk Dolfing
- Karin Wilbrink

PR
- Frances Nijssen

Pand/huishouden
- Karin Wilbrink a.i.

Curriculum en groepsleiders
- Carel Weevers
- Inge Eijkhout
- Jan Rijnierse

Sangha-care en Chaplaincy
- Cleo Melis
- Ineke Vrolijk
- Marianne de Kok
- Karin Wilbrink

Raad van ouderen

- Marianne de Kok (vz)
- Marian van der Horst
- Carel Weevers
- Hans Op den Buijsch
- Jan Kapteijn
- Nynke Ravensbergen
- Len Kosse
- Ineke Vrolijk
- Ed Houppermans

ANBI

De Jewel Heart organisatie bestaat uit twee rechtsvormen:een kerkgenootschap en een stichting.

Het kerkgenootschap Jewel Heart is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.
De Stichting Jewel Heart heeft geen ANBI-status.

Vanwege de ANBI-status zijn giften aan het kerkgenootschap Jewel Heart aftrekbaar.

Download ANBI gegevens kerkgenootschap Jewel Heart