Behulpzame mantra’s

NAMO RATNA TRAYAYÃ NAMÁH ARYA JNÃNA SAGÃRA, VAIROCHÃNA VYUHA
RAJAYÃ, TATHÁGATAYA ARHÃTE, SAMYAK SAM BUDDHAYA.
NAMAH SARVA TATHAGATE BHYÊ, ÁRAHAT BHYÊ,
SAMYÃK SAM BUDDHA BHYE. NAMÁH ARYA AVALOKITESH-
VARAYÃ, BODHISATTVAYA, MAHA SÁTTVAYA, MAHÁ KARUNIKAYA.
TADYATHÃ: ÓM DHARA DHÃRA, DHIRI DHÎRI, DHURU DHÛRU;
ITTE VATTÊ; CHALÉ CHÃLE, PRACHÃLE PRACHÃLE;
KUSUME KUSUME VARE, ILÍ MILI; CHITÍ JALAM, APÁNAYE, SVAHA.

Ik buig neer voor de Drie Juwelen.
Ik buig neer voor de oceaan van verheven wijsheid van de Arya,
De opperste manifestatie van Vairochana,
De aldus gegane, de vernietiger van de vijand, de volledig gerealiseerde boeddha.
Ik buig neer voor allen die aldus zijn gegaan,
De vernietigers van de vijand, de volledig gerealiseerde boeddha’s.
Ik buig neer voor Arya Avalokiteshvara, de bodhisattva, de held met groot mededogen.
Aldus: OM, houden, houden, hou, hou, houd, houd!
[Ik] verzoek om kracht. Kom in actie, actie. Kom helemaal in actie, helemaal in actie.
U met de bloem, de offerbloem, methode en wijsheid, hoogste goeroe.
Verbrand en verwijder [al het negatieve van] de geest, moge het zo zijn.

(Vertaling bij benadering)

OM AH GURU VAJRADHARA JINA SASHANA SUKALYANA
VIJAYA SARVA SIDDHI HUM HUM

Ik betuig eer aan u, onvolprezen leraar,
beschermer, weergaloze overwinnaar [Namgyal]
die stralen van het goede [Gelek], de boeddhadharma
van de stralende zon Lozang Dragpa, over ons uitstort.

OM AH GURU VAJRADHARA
SUMATI KIRTI SIDDHI HUM HUM

Ik betuig eer aan u, onvolprezen leraar,
Losang [SUMATI] Dragpa [KIRTI],
verleen mij (alle) verworvenheden.

OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SVAHA

Aan de wijze leraar, wijze leraar, grote wijze leraar, betuig ik eer.

OM  lichaam, spraak en geest
MUNI  wijs
MAHA  groot
SOHA  moge het zo zijn

OM AH VAJRADHARA HUM

Ik betuig eer aan boeddha Vajradhara.

OM AH HUM OM AH HUM OM AH HUM OM AH HUM
OM AH HUM OM AH HUM OM AH HUM

Uw lichaam spraak en geest één met mijn lichaam spraak en geest.

JE LAME KU DENDA GI LÜ
JE LAME SUNG DENDA GI NGAG
JE LAME THUG DENDA GI YI
DÖN YER ME JIG TU JIN GYI LOB

Uw Lichaam en mijn lichaam
Uw Spraak en mijn spraak
Uw Geest en mijn geest
Mogen zij onscheidbaar één worden

Thus I have heard: Avalokiteshvara Bodhisattva practised deep highest perfect wisdom when perceived the five fields
of consciousness all empty, relieved every suffering.

Shariputra, form is not different from emptiness. Emptiness not different from form. Fórm is the emptiness; emptiness is thé form. Sensation, recognition, concéptualization, consciousness also like this.

Shariputra, this is the original character of everything: not born, not annihilated, not táinted, not pure; does not increase, does not decrease. Therefore in emptiness no form, no sensation, no recognition, no concéptualisation, no consciousness.

No eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind; no color, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of touch; No eye, no world of eyes, until we come to also no world of consciousness.

No ignorance, also no ending of ignorance, all the way through to old age and death, also no ending of old age and death.

Nó suffering, no cáuse of suffering, no nirvána, no páth, no wísdom; also no áttainment because no non-áttainment.

Every bodhisattva depends on highest perfect wisdom, because mind meets no obstacle. Because of no obstacle nó fear’s born.

Gone beyond all topsy-turvy absolutes attain nirvana. Past, present and future every buddha depends on highest perfect wisdom, therefore attain supréme, perfect enlightenment.

Therefore I know, highest perfect wisdom is the great holy mantra, the great úntainted mantra, the supreme mantra, the incomparable mantra. Is capable of assuáging all suffering. Trúe because not false.

Therefore he proclaimed highest perfect wisdom mantra, and proclaimed mantra says:
TAYATHA GATE GATE PARAGÁTE PARASÁMGATE BODHI SVAHA

O Shariputra, this is how a bodhisattva-mahasattva comes to know the highest perfect wisdom. Then Buddha praised the noble Avalokiteshvara: ‘Excellent, éxcellent! Highest perfect wisdom is accomplished exactly like that!

Translation and tune: Allen Ginsberg

Aldus heb ik vernomen: Bodhisattva Avalokiteshvara doorschouwde de vijf skandha’s in de meditatieve staat van volmaakt inzicht en bevond ze leeg van essentie. Daardoor kwam hij alle lijden te boven.

Sharipoetra, vorm is leegte, leegte is vorm, vorm is niets anders dan leegte, leegte niets anders dan vorm. Dat geldt ook voor voelen, waarnemen, toekennen en bewustzijn.

Sharipoetra, dit is het wezen van alles: zonder ontstaan en zonder ophouden, niet zuiver en niet onzuiver, niet toenemend, niet afnemend. Daarom, waar leegte is, is geen vorm, geen voelen, geen waarnemen, geen toekennen, geen bewustzijn.

Geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam en geen geest. Geen beeld, geen geluid, geen geur, geen smaak, niets tastbaars, geen mentale objecten. Vanaf de zinnen en de wereld der zinnen tot en met het bewustzijn ervan is er niets.

Er is geen ontstaan en geen ophouden, vanaf onwetendheid tot en met ouderdom en dood.

Geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen einde aan lijden en geen weg. Geen inzicht, geen bereiken, ook geen niet-bereiken.

Omdat er voor een bodhisattva niets te bereiken is, verlaat hij zich op en verwijlt in volmaakt inzicht. Daardoor kent zijn geest geen hindernissen en is dus vrij van alle vrees.

Zo bevrijdt hij zich voor altijd van illusies en verwerft volmaakt nirvana. Door dit volmaakte inzicht komen alle boeddha’s uit heden, verleden en toekomst tot de volkomen, hoogste en algehele verlichting.

Daarom is de mantra van de vervolmaking van inzicht de mantra van grote wijsheid, de onovertroffen mantra, de met niets te vergelijken mantra, de mantra die alle lijden beëindigt. Vrij van onwaarheid en dus waar.

De mantra van de vervolmaking van inzicht luidt aldus:
TAYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

Sharipoetra, zo komt de bodhisattva mahasattva tot het volmaakte inzicht. Boeddha prees de edele Avalokiteshvara: ‘Voortreffelijk, voortreffelijk! Inderdaad zo komt men tot het volmaakte inzicht!’

OM A RA PA CHA NA DHIH (14X)
DHIH DHID DHID (100X)

U bent Manjushri. In werkelijkheid bent U wijsheid, in werkelijkheid bent u leegte. U bent de aard van alle verschijnselen. U bent de wijsheid van alle wezens. U maakt dat iedereen verlichting kan bereiken. Ik buig voor U neer.

Bij benadering:

OM lichaam, spraak en geest
A  essentie van de natuur heeft geen ontstaan
RA alle dingen zijn vrij van verontreinigingen
PA alle dharma's "zijn in de allerhoogste zin uiteengezet”
CHA het ontstaan en ophouden van dingen kan niet volledig worden begrepen, omdat er in werkelijkheid in de basis geen ontstaan en ophouden is

TAYATHA OM BHEKANZE BHEKANZE
MAHA BHEKANZE BHEKANZE RAJA SAMUGATE SVAHA

TAYATHA aldus
OM lichaam, spraak en geest
BHEKANZE uitbanning van lijden
MAHA groot
RAJA koning
SAMUGATE (pad naar) verlichting
SOHA moge het zo zijn

MIG ME TZE WE TER CHEN CHEN RE ZIG
DRI ME KYEN PÉ WANG PO JAM PEL YANG
DÜ PUNG MA LÜ JOM DZE SANG WE DAG
GANG CHEN KE PÉ TZUG GYEN TSONG KHA PA
LO ZANG DRAG PE ZHAB LA SÖL WA DEB

U bent Avalokiteshvara, schatkamer van niet-objectiverend mededogen,
en Manjushri, heer van onbegrensd zuivere wijsheid,
en Vajrapani, vernietiger van horden demonen.
O Tsongkhapa, kroonjuweel van het Sneeuwland,
aan uw voeten buig ik neer; moge ik worden als u.

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA

Voor u, Grote Moeder der Bevrijding, buig ik neer.

TAREMA Moeder die bevrijdt uit Samsara
TUTTARE u die bevrijdt van de acht gevaren,
TURE u die bevrijdt van alle kwalen,

OM TARE TUTTARE TURE MAMA
AYUR PUNYE JNANA PUSHTIM KURUYE SVAHA

Moge mijn leven, mijn kracht, mijn energie, mijn gezondheid (AYUR) mijn geluk en mijn fortuin (PUNYE) en mijn kennis (JNANA) vermeerderen. Met dit in onze gedachte reciteren we de mantra.

TAYATHA GATE GATE PARAGATE PARA SAMGATE BODHI SVAHA

Ga geheel naar de andere oever, ga voorbij het lijden.

GATE van lijden naar bevrijding van lijden, van onwetendheid naar wijsheid gegaan
PARAGATE de gehele weg gegaan naar de andere oever van verlichting
SAMAGATE iedereen is naar de andere oever gegaan
PARA SAMGATE iedereen is de gehele weg naar de andere oever van verlichting gegaan
BODHI de ontwaakte geest
SOHA leg het fundament