ETHISCHE GEDRAGSCODE JEWEL HEART NEDERLAND

Veiligheid en integriteit

Als Dharma-organisatie willen wij, net als veel andere maatschappelijke organisaties, graag vastleggen hoe wij respectvol met elkaar omgaan, wat te doen als het misgaat en bij wie er steun gezocht kan worden.

Ongewenste situaties en omgangsvormen kunnen zich overal in de samenleving en op vele terreinen voordoen waar mensen elkaar tegenkomen, te denken valt aan vormen van discriminatie, verbaal en fysiek geweld, seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Iedere organisatie heeft daarom de taak daarop alert te zijn en beleid te ontwikkelen.

Het bestuur van Jewel Heart Nederland heeft ervoor gekozen hierbij de richtlijn van de BUN (Boeddhistische Unie Nederland) te volgen, de overkoepelende boeddhistische organisatie in Nederland waarvan Jewel Heart lid is. De BUN moedigt haar leden aan zich op dit punt te organiseren, bijvoorbeeld door middel van vertrouwenspersonen, gedragscodes of anderszins, zodat mensen met vragen of problemen altijd ergens terecht kunnen.

De BUN moedigt haar leden aan om elkaar betreffende dit onderwerp te steunen en kennis uit te wisselen. Ook moedigt de BUN personen aan die een leraar of een boeddhistische organisatie zoeken, of al gevonden hebben, zich goed te oriënteren, zelf goed na te denken en ook na te vragen hoe met dit onderwerp wordt omgegaan. De BUN moedigt slachtoffers van seksueel misbruik aan hulp te zoeken in hun eigen omgeving of bij officiële instanties.

De vijf boeddhistische voorschriften vormen de basisethiek binnen het Jewel Heart centrum en men wordt verzocht zich hieraan te houden. Deze zijn:

 1. Niet doden - ook geen insecten
 2. Niet nemen wat niet gegeven wordt
 3. Geen beschadigend/ aanstootgevend (seksueel) gedrag vertonen
 4. Niet liegen of de waarheid verdraaien
 5. Geen overmatig gebruik van bedwelmende stoffen op het terrein van Jewel Heart.

Tevens geldt hierbij dat u zich bij voorkeur houdt aan de drie vormen van morele zelfdiscipline:

 1. Het afzien van alle schadelijk gedrag
 2. Het doen van heilzame activiteiten
 3. Het werken voor het welzijn van andere wezens

In aanvulling hierop is het volgende beleid vastgelegd:

 •  Relaties: Alle leden van Jewel Heart zullen zorgvuldig afzien van gedrag dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als seksuele avances of intimidatie.
 •  Juiste spraak: Alle leden en bezoekers van Jewel Heart zullen goed opletten niet te roddelen over leraren, mede-sanghaleden, deelnemers en bezoekers of dezen kleineren. Ook zullen ze grof of kwetsend taalgebruik vermijden.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Heb je binnen Jewel Heart te maken (gehad) met een ongewenste situatie en grensoverschrijdend gedrag, dan staat het je natuurlijk vrij hoe je daar mee omgaat. Je kunt kiezen voor het eerst intern aan te kaarten, maar je kunt het natuurlijk ook meteen melden bij de externe vertrouwenspersoon. Hieronder lees je hier meer over.

Interne vertrouwenspersoon

Heb je een vraag voor een vertrouwenspersoon, dan fungeren de Jewel Heart Tibetaans boeddhistische geestelijke dienstverleners als eerste aanspreekpunt.
Er zijn binnen JH vier opgeleide en door Gelek Rimpoche in februari 2017 gecertificeerde “chaplains”, “Tibetaans boeddhistisch geestelijk dienstverleners”, die de rol van intern vertrouwenspersoon hebben. Dit zijn Ineke Vrolijk, Karin Wilbrink, Cleo Melis en Marianne de Kok.
“Wij hopen dat iedereen de vrijheid voelt ons te benaderen waar nodig en willen graag iedereen ondersteunen die nadenkt over het aan de orde stellen van een gevoelig vraagstuk.”
Het e-mailadres is jewelheartchaplains@jewelheart.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

Sinds 2017 heeft de BUN een externe vertrouwenspersoon aangesteld
https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/

De externe vertrouwenspersoon van de BUN vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst door naar relevante instanties en hulpverlening.

Klachtenprocedure

Het is JH-beleid dat alle klachten van vermeend wangedrag grondig en snel zullen worden onderzocht en dat voor zover mogelijk de interne procedure tot een bevredigende oplossing / afhandeling leidt.

Wanneer dit niet op deze wijze lukt en er sprake is van een klacht kan dit formeel bij het Bestuur van het Kerkgenootschap gemeld worden, schriftelijk en met redenen omkleed.
Uit de formulering van de klacht dient te blijken:

 1. Wie de klacht indient
 2. Tegen wie deze zich richt
 3. Waar de onvrede uit bestaat

Het bestuur geeft binnen 7 dagen bevestiging van ontvangst en is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien wenselijk zal het bestuur de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.

Deelnemer kan in beroep gaan over dit standpunt en daarvoor een externe vertrouwenspersoon benaderen, bijvoorbeeld de externe Vertrouwenspersoon van de BUN.

Het is wenselijk dat deze externe vertrouwenspersoon binnen twee weken na ontvangst van de klacht in overleg zal gaan met de klager en over zal gaan tot bemiddeling, tenzij bemiddeling niet zinvol geacht wordt vanwege de aard van de klacht of omdat de klager zich tegen bemiddeling verzet.

In een dergelijk geval bericht de vertrouwenspersoon dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager en de aangeklaagde. De vertrouwenspersoon is bevoegd die informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben voor een goede vervulling van haar taak, waaronder ook het horen van de klager en de aangeklaagde en eventueel andere betrokkenen.

Indien de bemiddeling slaagt is de klachtenbehandeling tot een einde gekomen. Indien de bemiddeling niet slaagt zal de vertrouwenspersoon opnieuw de klacht bestuderen. Zij doet binnen 4 weken een uitspraak over of de klacht gegrond is. Zij bericht dit aan het bestuur van Jewel Heart, de klager en de aangeklaagde. Indien gegrond, dan zoekt ze samen met het bestuur van het kerkgenootschap naar een passende stap.
Het bestuur van het Jewel Heart is gebonden aan de uitvoering daarvan.

Notitie opgesteld door de Jewel Heart chaplains
Ineke Vrolijk
Cleo Melis
Karin Wilbrink
Marianne de Kok

April 2022