PRIVACY-BELEID VAN JEWEL HEART NEDERLAND

Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die JEWEL HEART NEDERLAND (hierna te noemen Jewel Heart) verwerkt van de deelnemers aan haar activiteiten.
Indien je gebruik maakt van de diensten van Jewel Heart of om een andere reden persoonsgegevens aan Jewel Heart verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kerkgenootschap JEWEL HEART NEDERLAND, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Het Instituut is bereikbaar via info@jewelheart.nl of telefonisch 024-3226985

2. Welke gegevens verwerkt Jewel Heart en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw (aspirant) lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
 4. overige te zake doende zaken die van belang zijn voor het uitvoeren van de onder 2.2 genoemde doeleinden

2.2 Jewel Heart verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. verstrekken van nieuws over bezoeken van leraren, periodieke groepen, retraites, lezingen enz. die door Jewel Heart worden georganiseerd.
 2. controleren van bezoekers van leraar-bezoeken, periodieke groepen, retraites, lezingen enz. zoals genoemd onder punt a. op betaling van bijdrage
 3. toesturen van manuscripten, syllabi en andere inhoudelijke documenten ter ondersteuning van de onder a. genoemde activiteiten.
 4. via e-mail versturen van nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de activiteiten van Jewel Heart. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 5. uitwisselen van gegevens in het kader van verhuur van ruimtes of andere zakelijke activiteiten van Jewel Heart

3. Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, met in acht nemen van de wettelijke belastingtechnische bewaartermijn van 7 jaar.
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap of deelname aan één van de activiteiten worden na uitschrijving in beperkte vorm bewaard om belastingtechnische reden.
Daarnaast is het met deze informatie mogelijk om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een jubileum, reünie of de komst van een speciale leraar.
Je kunt altijd aangeven dat wij je geen enkele informatie meer mogen sturen.

4. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Jewel Heart passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de administratie van Jewel Heart kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Jewel Heart zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Jewel Heart je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de administratie van Jewel Heart
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@jewelheart.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy-beleid te bekijken.