Mededelingen vanuit het bestuur

Beste Sangha-leden,

Het is alweer even geleden dat je vanuit het bestuur mededelingen hebt ontvangen. Daar willen we met dit bericht verandering in brengen. Het bestuur wil haar leden vanaf nu vaker informeren via de Sanghamail en/of via Sangha meetings. Zo willen we dat alle leden op de hoogte blijven en met het bestuur kunnen meedenken. In deze mail stellen we je op de hoogte van een aantal zaken.

Wijzigingen samenstelling bestuur
Allereerst willen we je informeren over de wijzigingen in het bestuur. Gertjan Eldering en Jan Rijnierse zijn gestopt als bestuursleden en nog niet vervangen. Jan Rijnierse was al eerder gestopt als voorzitter. Hierop is besloten een dagelijks bestuur te benoemen dat naast het reguleren van de dagelijkse gang van zaken ook de rol van voorzitter zou vervullen. Dat was tot juni 2019. Het dagelijkse bestuur bestond uit: Inge Eijkhout, Harry van Deur en Henk Dolfing.
Na een jaar heeft Inge bij de evaluatie aangegeven niet verder te willen in het dagelijks bestuur. Ze blijft wel lid van het bestuur. Daarop zijn Henk en Harry gevraagd om voor (maximaal nog een jaar) het dagelijks bestuur te blijven vormen, waarbij Henk als tijdelijk voorzitter zal functioneren en Harry als penningmeester. Dat laatste was al zo. De verschillende bestuursleden hebben ieder een eigen portefeuille of aandachtsgebied.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:                           Raad van Ouderen:
Harry van Deur (penningmeester)                            Marianne de Kok (voorzitter)
Henk Dolfing (voorzitter a.i.)                                      Ineke Vrolijk
Inge Eijkhout                                                                 Carel Wevers
Marianne de Kok                                                          Marian van der Horst
Cleo Melis                                                                      Hans Op Den Buijsch
Frances Nijssen                                                            Nienke Ravensbergen
Ineke Vrolijk                                                                  Len Kosse
Carel Wevers
Karin Wilbrink

Sinds het overlijden van Rimpoche heeft het bestuur onder voorzitterschap van achtereenvolgens Hans Op Den Buijsch, Jan Rijnierse, het dagelijks bestuur en nu van Henk Dolfing zich beziggehouden met het voortzetten van het beleid dat door Gelek Rimpoche was uitgezet. Dat dit onder de veranderde omstandigheden niet altijd makkelijk was, moge duidelijk zijn. Het was en is nog steeds een groot gemis om opeens zonder de fysieke aanwezigheid van onze Guru, spirituele leider en organisatorisch hoofd van Jewel Heart verder te moeten. We hebben daarom tijdens meerdere sangha bijeenkomsten ook de input van de leden gevraagd.

‘Voorsorteren’ door Gelek Rimpoche
Gelek Rimpoche heeft enige richtlijnen gegeven over hoe verder te gaan, als hij er niet meer zou zijn. Zo kreeg de Raad van Ouderen de rol van Rimpoche met het vetorecht ten aanzien van alle beslissingen in de organisatie. Hij voegde nog voor zijn dood het Dharma Coördinatie Team (DCT) en het bestuur samen met de opdracht de organisatie zowel inhoudelijk als organisatorisch te gaan leiden.

Na zijn overlijden moesten er een aantal hordes worden genomen. En daar zijn we nog niet mee klaar. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwe positie van de Raad van Ouderen. De raad zelf is daarmee bezig geweest, maar zij is hierover ook in gesprek gegaan met het bestuur. Er kunnen echter nog verdere stappen worden gezet om de positie van de Raad duidelijk te maken en hoe zij die positie ook daadwerkelijk kan innemen.

Een andere aanwijzing van Gelek Rimpoche was, dat Jewel Heart Nederland een autonome organisatie zou blijven en verbinding zou houden met de andere Jewel Heart centra in de USA en andere landen. Demo Rinpoche en Chungtsang Rinpoche zouden de leraren kunnen zijn die ons ondersteunen onder een vorm van supervisie van Dagyab Rinpoche. Gelek Rimpoche had samen met stafleden Jewel Heart USA een lijst van leraren samengesteld die hij belangrijk vond. Vooral gaf hij ons echter de boodschap mee, dat we nu als individu, als Sangha en als organisatie (nog) meer zelf aan de bak moesten. De seniorleden werden in dit verband speciaal door hem genoemd.

Financiën
Door de aankoop en (een prima gelukte) verbouwing van het pand is er een schuldenlast. Deze is uitgezet in leningen van leden aan Jewel Heart. Een aantal daarvan zijn specifiek gekoppeld aan het appartement dat voor Rimpoche is gebouwd. We zijn blij dat hij daar nog tijdens zijn leven met veel plezier gebruik van heeft kunnen maken.

Eén van de bepalingen van die leningen was, dat deze na het overlijden van Rimpoche een jaar na datum zou worden terugbetaald. Dat betekende dat de schuldenportefeuille moest worden herzien en dat we moesten beslissen of we het appartement van Rimpoche konden behouden of moesten verkopen. Onder leiding van de penningmeesters Jan Kapteijn en diens opvolger Harry van Deur, hebben het bestuur en de leden (via enkele Sangha bijeenkomsten) zich intensief over deze kwestie gebogen. Dit leidde tot de conclusie dat we het appartement kunnen behouden. Dit geeft ons de mogelijkheid om leraren onderdak te bieden. Een voordeel daarvan is dat we voor hen geen hotel hoeven te bekostigen. Inmiddels hebben Dagyab Rinpoche, Chungtsang Rinpoche, Ling Rinpoche, Zong Rinpoche en Han de Wit al van het appartement gebruik kunnen maken.

Voorwaarde voor het behouden van het appartement is echter wel, dat dit niet mag leiden tot een financieel debacle of probleem voor de organisatie. Ten aanzien van de schuldenlast is afgesproken dat er een minimum van € 15.000 per jaar wordt afgelost en dat er op basis van de resultaten jaarlijks wordt gekeken of dat bedrag hoger kan. Het streven is om de schulden, groot ongeveer € 250.000, in tien jaar af te lossen.

Stupa
Op financieel gebied was er ook de succesvolle inzameling van geld voor de aanschaf van een stupa voor de relieken van Gelek Rimpoche. In overleg met Demo Rinpoche en Ujjen (Tibetaanse stafmedewerker Jewel Heart USA) hebben we eenzelfde stupa laten maken als voor Jewel Heart USA. De stupa-actie bracht zoveel op, dat we meer hebben kunnen realiseren dan alleen het laten maken en transporteren van de stupa naar ons centrum. Zo is er een bijdrage in de kosten van de inzegening van de stupa door Chungtsang Rinpoche van betaald, het nieuwe altaar, een nieuw kleed en het materiaal voor de nieuwe toegangsdeur naar de Je Tsongkhapa Zaal.

Naast dit alles heeft het bestuur zich - samen met de clustercoördinatoren, groepsbegeleiders en alle vrijwilligers - beziggehouden met de uitvoering van alle werkzaamheden die nodig waren om de leden en belangstellenden het programma aan te bieden zoals Gelek Rimpoche dat voor ogen stond.

Heidagen
Eind 2017 hebben het bestuur en de Raad van Ouderen de Chaplains gevraagd een proces in gang te zetten om de communicatie en het in- en extern functioneren van het bestuur in kaart te brengen en waar nodig aan te passen c.q. te verbeteren. Cleo Melis en Ineke Vrolijk hebben deze taak opgepakt. Zij doen dat als Chaplains, maar ook als vertegenwoordiger van het bestuur en Ineke ook nog als vertegenwoordiger van de Raad van Ouderen. Beiden hebben alle bestuursleden, leden van de Raad van Ouderen, de clustercoördinatoren en een aantal vrijwilligers individueel geïnterviewd. Hierna is het bestuur samen met de Raad van Ouderen een aantal keer bij elkaar geweest om de bevindingen hiervan te bespreken.

Tijdens de laatste bijeenkomst in juni 2019 hebben we besloten op zoek te gaan naar een extern begeleider om ons verder te helpen in dit proces. Het dagelijks bestuur zal binnenkort samen met Cleo en Ineke een gesprek hebben met een externe kandidaat. Met dank aan Ineke en Cleo hebben we tijdens deze bijeenkomst ook vastgesteld dat we zeker al een aantal stappen hadden gezet.

Nieuwe vrijwilligers
Naast alle aandacht van het bestuur en Raad van Ouderen voor het hierboven beschreven proces, gaat het programma in zijn volle breedte ‘gewoon’ door. Dit is vooral te danken aan de inzet van alle vrijwilligers, groepsbegeleiders, clustercoördinatoren, werkgroepen en natuurlijk ook dankzij de leden en belangstellenden die ons programma volgen. Het programma-aanbod is zelfs uitgebreid. Dit trekt een zware wissel op onze vrijwilligers. We zijn daarom dringend op zoek naar groepsbegeleiders en meer helpende handen.

Tot slot
Het bestuur hoopt dat dit bericht inzicht geeft in waar het bestuur en Raad van Ouderen sinds het overlijden van Gelek Rimpoche mee bezig zijn (geweest). Tegelijkertijd kan het misschien ook juist vragen oproepen. Daarom zullen we rond het bezoek van Hartmut Sagolla tussen 7 en 15 december a.s. of rond de feestdagen een Sangha meeting organiseren om verdere informatie te delen. Bij die gelegenheid zal er ook volop ruimte zijn voor gesprek en het stellen van vragen.

Als je nu al vragen of opmerkingen hebt waarmee je niet wilt wachten, mail die dan naar: dagelijksbestuur@jewelheart.nl. Je kunt je vraag of opmerking ook per mail of telefonisch aan een van de bestuursleden stellen. We zien je bericht ook graag tegemoet als je als vrijwilliger bij Jewel Heart betrokken wilt zijn.

Namens het bestuur van Jewel Heart,
Henk Dolfing
Voorzitter

Nijmegen, 22 oktober 2019