Lidmaatschap Jewel Heart

De organisatie Jewel Heart kent drie soorten betrokkenen:

  1. Leden; zij betalen contributie.
  2. Belangstellenden; zij zijn (nog) geen lid en volgen op ad-hoc basisactiviteiten van Jewel Heart. Zij betalen per activiteit/cursus een entreeprijs.
  3. Donateurs; zij voelen zich betrokken bij Jewel Heart en ondersteunen de organisatie op donatiebasis .
  1. Leden

Wat betekent het lidmaatschap bij Jewel Heart? Jewel Heart is een open organisatie, wat betekent dat het beleid mede wordt bepaald door de leden. Leden kunnen zichzelf melden of worden benaderd voor vrijwillige (kader)functies, die op roulatiebasis worden bezet.

Het lidmaatschap geeft de volgende rechten en plichten:
1.1. Leden van Jewel Heart kunnen aan alle activiteiten van Jewel Heart deelnemen, mits de contributie is voldaan en er ook aan eventuele voorwaarden zoals b.v. bepaalde initiaties e.d. is voldaan.

1.2. In een aantal gevallen kan aan leden om een aanvullende donatie worden gevraagd. Dat zal vooral het geval zijn bij bezoeken van externe leraren, retraites en bij lezingen.

1.3. Leden worden op de hoogte gehouden van allerlei interne aangelegenheden d.m.v. Sangha-mails, de website, Lotusblad en sangha-bijeenkomsten.

1.4. Leden kunnen zonder kosten boeken, cd’s en dvd’s uit de mediatheek van Jewel Heart lenen.

1.5 Leden hebben toegang tot de ledenpagina op de website.

1.6. Ieder lid betaalt contributie. De hoogte daarvan wordt ieder kalenderjaar door het bestuur vastgesteld. Een gereduceerde contributie wordt toegestaan als een lid onvoldoende inkomen heeft en niet in staat is om de contributie op regelmatige wijze te voldoen zonder in geldproblemen te komen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen. De gereduceerde contributie bij een beperkt inkomen kan via de penningmeester worden aangevraagd.

1.7. Het lidmaatschap eindigt bij overlijden en bij opzegging door het lid of door Jewel Heart. De opzegtermijn van leden is 4 weken.

1.8. Omdat een lid van Jewel Heart ook betrokken is bij de organisatie, heeft het ook een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling ervan; bij beleidsontwikkelingen heeft ieder lid daarom adviesrecht.

1.9. Naast een financiële overeenkomst, houdt het lidmaatschap ook in dat verwacht wordt dat je als lid een bijdrage levert aan de praktische uitvoering van taken. Voorkomende taken kunnen kleinere, incidentele taken zijn, alsook structurele, meer omvattende taken. De algehele bedrijfsvoering van Jewel Heart rust bij de leden, die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor het uitvoeren van alle daarvoor noodzakelijke taken.

1.10. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt in 2023 per persoon per maand:

  • € 30,00 per maand bij een normaal inkomen;
  • € 20,00 per maand bij een beperkt inkomen;
  • € 42,50 per maand bij een ruim inkomen;
  • € 20,00 p.p. per maand indien meerdere leden uit hetzelfde huishouden komen.

Het overmaken van de contributie gebeurt - bij voorkeur jaarlijks - op banknummer NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen onder vermelding van bijdrage lidmaatschap + het jaar én je naam. Maandelijks betalen kan ook - bij voorkeur als automatische overschrijving - met vermelding van alle hierboven beschreven gegevens.

  1. Belangstellenden

2.1. Personen die geen lid zijn van Jewel Heart kunnen ook aan activiteiten van Jewel Heart deelnemen, mits er voldaan is aan eventuele voorwaarden zoals b.v. noodzakelijke initiaties, e.d.

2.2. Belangstellenden die deelnemen aan Jewel Heart activiteiten betalen een entreeprijs. Een inschrijving is pas definitief als de entreeprijs is betaald.

2.3. Bij de inschrijving van niet-leden voor een activiteit kan gevraagd worden om tijdelijk lid te worden van Jewel Heart in plaats van het betalen van een entreeprijs. Dit gebeurt als de fiscale grenzen voor de entreeprijzen overschreden dreigen te worden en wordt door de penningmeester vooraf bepaald.

  1. Donateurs

4.1. Donateurs zijn personen die geen lid (meer) zijn van Jewel Heart, maar de organisatie willen steunen door donaties te doen.

4.2. Donateurs worden ook op de hoogte gehouden over interne aangelegenheden d.m.v. Sangha-mails en de website.

Geplaatst in Achtergrondinformatie.