Compassie-groen

Sangha Care

Compassie-groen"Sangha care" staat voor verbinding en aandacht: elkaar zien, horen, ontmoeten en daar waar mogelijk is iets doen om te steunen binnen Jewel Heart.
De onderlinge betrokkenheid vergroten door op een vriendelijke, liefdevolle wijze zorg met elkaar te delen en het lijden te verminderen.

Gelek Rimpoche zegt:
"if we could make each other a little more happier then that is what we should try to do".

Mocht je een situatie kennen waarin iemand, incluis jezelf, wat zorg, een steuntje in de rug en/of aandacht kan gebruiken schroom niet, laat het ons en elkaar weten!
Dan komen we in actie door bijvoorbeeld een kaart, een bos bloemen, een gebed, een bezoek of anderszins.

Alle vragen kunnen gesteld worden aan:  jewelheartchaplains@jewelheart.nl

Compassie-rood

Aanvraag Rituelen en Ceremonies

Compassie-roodBinnen Jewel Heart worden regelmatig rituelen en gebeden uitgevoerd. Vaak worden daarin zieken, overledenen en mensen die het moeilijk hebben meegenomen. Als je iemand kent, voor wie je een ritueel of gebed wilt laten opdragen, kun je dit ter plekke aangeven. Of in het geval je er niet zelf bij aanwezig kunt zijn, kun je dit doorgeven via onderstaand mailadres.

Je kunt ook een ceremonie aanvragen voor geboorte, huwelijk, overlijden of andere levensgebeurtenis. In overleg met jou bekijkt Jewel Heart dan je wensen in relatie tot wat er mogelijk is.

Vragen hierover kun je stellen via: jewelheartchaplains@jewelheart.nl

Werkgroep ‘Rondom sterven’

“Overdenking van en meditatie op de dood en sterven behoren tot de fundamentele bestanddelen van het boeddhistisch erfgoed en hebben van oudsher een intrinsiek onderdeel gevormd van zowel het filosofisch en spiritueel onderricht, alsook van de geestelijke beoefening van degenen die de boeddhistische leer bestuderen en in praktijk brengen.”  

(Hélène van Hoorn, Een kaarsvlam in de tocht: Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme)

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende vragen:

 • Hoe te handelen rondom het sterven?
 • Welke spirituele zorg en ondersteuning heb ik nodig?
 • Welke spirituele zorg en ondersteuning kan de Jewel Heart mandala bieden?

Doel en functie is: het geven van informatie en ondersteuning aan Jewel-Heartleden en hun verwanten.
De informatie is gebaseerd op onderricht en uitspraken van Gelek Rimpoche en bijdragen van anderen.
Wij hopen dat deze pagina's een bron van ondersteuning en zorg in de laatste levensfase kunnen zijn.

Leden van de werkgroep begeleiden ook de Studie- en meditatiegroep Rondom Sterven.

Alle vragen kunnen gesteld worden aan:  jewelheartchaplains@jewelheart.nl

Compassie-geel

Tibetaans Boeddhistische geestelijke dienstverleners

Compassie-geelOp verzoek van de oprichter en vaste leraar van Jewel Heart Gelek Rimpoche heeft Jewel Heart internationaal een opleidingsprogramma voor Tibetaans Boeddhistische geestelijk dienstverleners opgezet om de kwaliteit van zorg en ondersteuning verder te ontwikkelen in de verschillende afdelingen wereldwijd.

De coördinatie en afstemming van alle bovengenoemde activiteiten worden verzorgd door de door Gelek Rimpoche officieel gecertificeerde Jewel Heart geestelijk dienstverleners in Nederland.

Alle vragen kunnen gesteld worden aan: jewelheartchaplains@jewelheart.nl

Gebieden:

 • Dharma Counseling, begeleiding en ondersteuning voor degenen met spirituele vragen en moeilijkheden.
 • Heb je vragen rondom je studie of beoefening of zit je met andere vragen en heb je behoefte daar verder over door te praten, laat het dan weten dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.
 • Begeleiding en ondersteuning bij allerhande levensvragen, ziekte en sterven.
 • Heb je een begeleidings- en/of ondersteuningsvraag op één van deze gebieden dan willen we graag samen met jou kijken wat er mogelijk is om jou te helpen.
 • Intern vertrouwenspersoon
  Heb je een vraag voor een vertrouwenspersoon, dan fungeren de Jewel Heart geestelijke dienstverleners als eerste aanspreekpunt.
  Er zijn binnen JH vier opgeleide en door Gelek Rimpochee in februari 2017 gecertificeerde “chaplains”,  “Tibetaans boeddhistisch geestelijk dienstverleners”, die de rol van intern vertrouwenspersoon hebben. Dit zijn Ineke Vrolijk, Karin Wilbrink, Cleo Melis en Marianne de Kok.
  Wij hopen dat iedereen de vrijheid voelt ons te benaderen waar nodig en willen graag iedereen ondersteunen die nadenkt over het aan de orde stellen van een gevoelig vraagstuk. Het e-mailadres is jewelheartchaplains@jewelheart.nl
 • Veiligheid en integriteit
  Ongewenste situaties en omgangsvormen kunnen zich overal in de samenleving voor doen. Iedere organisatie heeft daarom de taak daarop alert te zijn en beleid te ontwikkelen. Het bestuur van Jewel Heart volgt hierbij de richtlijn van de BUN (Boeddhistische Unie Nederland) en wil meewerken aan het bekendmaken van deze mogelijkheden."De BUN moedigt haar leden aan zich op dit punt te organiseren, bijvoorbeeld door middel van vertrouwenspersonen, gedragscodes of anderszins, zodat mensen met vragen of problemen altijd ergens terecht kunnen. De BUN moedigt haar leden aan om elkaar betreffende dit onderwerp te steunen en kennis uit te wisselen. De BUN moedigt personen aan die een leraar of een boeddhistische organisatie zoeken, of al gevonden hebben, zich goed te oriënteren, zelf goed na te denken en ook na te vragen hoe met dit onderwerp wordt omgegaan. De BUN moedigt slachtoffers van seksueel misbruik aan hulp te zoeken in hun eigen omgeving of bij officiële instanties. De BUN heeft per 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De externe vertrouwenspersoon van de BUN vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst door naar relevante instanties en hulpverlening.
  Er zal op geen enkele manier persoonlijke informatie worden doorgeven, tenzij op verzoek van de melder zelf. Het bestuur hoopt natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn en nodigt iedereen uit welke vorm van twijfel dan ook eerst binnen de eigen Jewel Heart sangha te bespreken.