Einde Covid-19 routekaart en hoe nu verder

Het kabinet heeft op 14 september jl. besloten de routekaart los te laten en de samenleving weer zoveel mogelijk weer te openen. De ingangsdatum was 25 september 2021.

Voor Jewel Heart Nederland verandert er eigenlijk weinig. Vanaf 5 juni jl. waren er alweer bijeenkomsten in het centrum mogelijk, mits dat op een verantwoorde manier gebeurde. Toch is uit vragen gebleken dat er behoefte aan is, dat we een aantal zaken nog een keer op een rijtje zetten.

Leven met Corona
Corona is niet weg en zal ook niet meer weggaan. We zullen ermee moeten leren leven. Wel staat van nu af aan de eigen verantwoordelijkheid voorop. De overheid treedt terug.

Onze basisregels
De basisregels als handhygiëne, hoesten en niezen in je elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven onverminderd van kracht. Afstand houden blijft verstandig. Dat wil zeggen dat we de 1,5 meter afstand in het gebouw aanhouden. Let daar ook op bij het betreden of verlaten van (een ruimte in) het centrum. Maak daarbij gebruik van de bewegwijzering in het gebouw.

Samen zingen of reciteren
Samen zingen of reciteren is toegestaan op voorwaarde dat de regels van het RIVM voor koren en zangensembles worden opgevolgd. Dit betreft regels over de opstelling (op dit moment ook 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien, enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Ventileren
Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen en zorg ervoor dat de ruimte in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Zorg er zoveel mogelijk voor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte staan.

Geen Coronapas
De coronapas is niet verplicht voor samenkomsten in een boeddhistisch centrum. Het bestuur kiest er daarom voor de pas niet te gebruiken. We zien hem als een middel en geen doel. Het voordeel van de pas is weliswaar dat de privacy wordt beschermd, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest en dat daardoor de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Het nadeel is echter dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. En dat willen we niet. Vandaar dat we zorgvuldig met dit middel omgaan.

Wel 1,5 meter afstand houden
Omdat we de pas niet gebruiken, kiezen we er wél voor om de 1,5 meter maatregel aan te houden en we richten onze ruimtes dan ook zo in, dat iedereen veilig afstand kan houden. Dat betekent dat er nog steeds een beperkt aantal deelnemers in een zaal kunnen. Aantallen per zaal: Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Als wij of onze huurders bijeenkomsten organiseren voor meer mensen dan we op grond van de 1,5 meter afstand hebben aangegeven, kan de coronapas wél worden gebruikt. Zo kan de pas bijvoorbeeld bij retraites behulpzaam zijn om een veilige omgeving te creëren. Voor activiteiten van Jewel Heart besluit het Bestuur hierover.

Kwetsbaren beschermen
Al deze blijvende maatregelen zijn bedoeld om vooral mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daar doen we het voor.

Deze maatregelen zijn in lijn met het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), die hierover samen met andere, religieuze organisaties overleg heeft gehad met de overheid.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

Corona veiligheidsprotocol

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

In dit bericht vind je ons protocol tegen de verspreiding van Covid-19. Dit protocol geldt voor alle gebruikers van het centrum en dienen strikt te worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

  • houd 1,5 meter afstand.
  • vermijd drukte.
  • nies en hoest in je elleboog.
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
  • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
  • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

  • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
  • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
  • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Dragen mondkapje
Draag bij binnenkomst van het gebouw een mondkapje en doe dat pas af als je op je plek van bestemming bent aangekomen. Zet je mondkapje ook steeds op als je je door het trappenhuis, de hal, gang, zaal, kantine, of door de ruimte waar je bent, verplaatst.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
Ontsmet bij binnenkomst ook je handen met handgel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren na en/of voor gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de W.C.
Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

Registratie
Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

Looproutes
De looproutes in het centrum zijn aangepast en duidelijk aangegeven op wanden en de vloer.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

Ventileren/luchten van de ruimtes
Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/ gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt. Tijdens de bijeenkomst(en) (binnen) dient ook gebruik te worden gemaakt van de luchtreinigingsapparaten die in het centrum aanwezig zijn

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (exclusief begeleider).
Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst per mail of anderszins het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart

Centrum tot 1 juni gesloten

Vanwege de door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 houden we Jewel Heart nog zeker tot 1 juni 2021 nog gesloten. Een kleine aanpassing is wel dat het sinds 28 april mogelijk is om bepaalde activiteiten vanuit het centrum via Zoom of andere online mogelijkheden te presenteren in aanwezigheid van maximaal drie personen en met inachtneming van de in het protocol beschreven maatregelen (1,5 m afstand, mondkapje op, handen wassen, etc. en altijd in overleg met het secretariaat). Na 1 juni zullen we met ons programma inspelen op eventuele, verruimende mogelijkheden. Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk activiteiten online te laten doorgaan.

Dat betekent concreet dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 - 21.00 uur tot dan alleen ONLINE plaatsvinden,
- de shamatha meditatieavonden elke woensdag van 20.00 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden,
- de wekelijkse Witte Tara beoefeningen op donderdag van 20.30 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden
- de kennismakingscursussen dit voorjaar helaas niet meer van start gaan.

Voor alle studiegroepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten online laten doorgaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Twee weekenden met Glenn Mullin

Zaterdag 10 en zondag 11 april + zaterdag 17 en zondag 18 april 2021
Telkens 14.00 -17.30 uur

Glenn Mullin is Tibetoloog, schrijver van meer dan vijfentwintig boeken over het Tibetaans boeddhisme, vertaler van klassiek boeddhistische literatuur en een veelgevraagd spreker, onder andere over het Tantrisch boeddhisme.

Op verzoek van wijlen Gelek Rimpoche geeft hij nog regelmatig les in diverse Jewel Heart centra over de hele wereld. Wij zijn bijzonder verheugd dat hij in april twee weekenden zal lesgeven voor Jewel Heart Nederland. Hij doet dat in zijn eigen unieke en humorvolle stijl. Glenn ontving vanaf de jaren zeventig les van diverse grote leraren en ontmoette Gelek Rimpoche in India. Sinds die tijd heeft hij een schat aan kennis verworven en wil deze graag met ons delen. Glenn is een inspirerende spreker.

Weekend 10 en 11 april 14.00 - 17.30 uur
Vajrayanaweekend over Vajrayogini
Dit weekend is alleen voor mensen die een initiatie hebben ontvangen in Vajrayogini, zowel voor de meer ervaren beoefenaren als voor degenen die voor hun gevoel nog aan het begin van de beoefening staan.

Glenn zal onder andere aandacht besteden aan het belang en de betekenis van de overleveringslijn. Ook zal hij de werking bespreken van de subtiele geest en het subtiele lichaam en de relatie tussen deze twee toelichten. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de vraag hoe het beoefenen van Vajrayana zich verhoudt tot ons dagelijkse leven.
We hopen dat deze les meer diepgang en/of nieuwe invalshoeken in onze meditaties brengt. Een boeiend weekend wordt het zeker!

Weekend 17 en 18 april 2021
14.00 -17.30 uur

Wijsheid en ethiek voor een nieuw millennium
Inzichten van Dalai Lama’s uitgedrukt in mystieke, visionaire verzen en lessen

In dit weekend - dat voor iedereen toegankelijk is - zal Glenn favoriete onderwerpen van de huidige Dalai Lama voor het voetlicht brengen. We hebben het dan over onderwerpen als: wijsheid, compassie en seculiere ethiek. Ook zal hij ingaan op de vraag hoe we de inzichten van het boeddhisme kunnen toepassen in ons leven anno 2021, waarin we worden geconfronteerd met klimaatverandering, de Coronacrisis, discriminatie en economische ongelijkheid.
Glenn zal putten uit de wijsheid van met name de huidige Dalai Lama en de tweede en zevende Dalai Lama.

‘Ik bewonder de volharding waarmee Glenn zijn interesse in de werken van de Dalai Lama’s is blijven volgen en heb me soms afgevraagd of hij er niet meer over te weten is gekomen dan ik.'  H.H. Dalai Lama

Praktische informatie
Via Zoom vinden beide weekenden plaats.
Toesturen link: zodra we je betaling hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging en daags tevoren een link.
Aanmelden vertaling: voor de simultaanvertaling naar het Nederlands kun je je tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden via het secretariaat. Deze termijn hebben de vertalers nodig om zich in te lezen in het onderwerp en zich af te stemmen op de leraar.

Doneren
Kostendekkende donatie vanaf € 40 per weekend.
Donatie voor de leraar. Het is gebruikelijk ook een donatie aan de leraar te doen. Als je daaraan wilt bijdragen, vermeld dan s.v.p. bij je donatie hoeveel daarvan is bedoeld voor de leraar en hoeveel voor Jewel Heart.
Overmaken: op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart. Vermeld s.v.p. duidelijk waarvoor je je aanmeldt.

Videoles van Gelek Rimpoche over Geduld

Zaterdagmiddag 20 maart 14.00-17.00 uur

Als aanvulling op en ter verdieping van de serie lessen van Demo Rinpoche over de zes paramita’s of deugden, zullen we over elke deugd ook steeds een video van Gelek Rimpoche laten zien. We putten daarvoor uit ons rijk gevulde archief.

Op zaterdag 20 maart laten we een video zien over geduld. Geduld kan een krachtig tegengif zijn tegen gehechtheid en kwaadheid; twee uitingen van een ongetemde geest, die Gelek Rimpoche vaak de grote ‘troublemakers’ noemde. Het ontwikkelen van geduld is een doorgaand proces, dat vele lagen en nuances kent. Het tot deugd verheffen van geduld kan ons veranderen in een vriendelijker, zachter en wijzer mens.

Gelukkig biedt ons dagelijkse leven volop de gelegenheid om hiermee te oefenen. Tijdens het gesprek zullen we ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren en ondersteunen.

Praktische gegevens
Tijd: zaterdag 20 maart 14.00 - 17.00 uur - Online
Aanmelden: tot vrijdag 12.00 uur via het secretariaat.
Bijdrage in de kosten: vrijwillige donatie. Deze is kostendekkend vanaf € 18,50
Begeleiding: senior studenten van Gelek Rimpoche

De link naar de Zoom meeting sturen we je toe zodra we je donatie hebben ontvangen.

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Centrum tot 9 februari gesloten. Welke activiteiten gaan er online door?

Vanwege de op 12 januari 2021 door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 is Jewel Heart tot 9 februari 2021 gesloten voor groepsbijeenkomsten.

Dat betekent dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 -21.00 uur tot 9 februari alleen ONLINE plaatsvinden,
- de lesdag van Demo Rinpoche over de paramita Geduld op 16 januari alleen ONLINE kan worden gevolgd
- verplichte Tsoh Vajrayana beoefenaren op 23 januari 16.00 uur,
- de cursus Thangka tekenen tot 9 februari NIET doorgaat,
- de kennismakingscursussen pas in april 2021 van start gaan.

Voor alle overige groepsactiviteiten geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten al of niet online door laten gaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Centrum tot 19 januari 2021 gesloten – welke activiteiten gaan online of komen te vervallen?

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. HorstIn verband met de door de Overheid genomen maatregelen is Jewel Heart tot 19 januari 2021 gesloten voor groepsbijeenkomsten.

Dat betekent dat:
- de Yamantaka beoefening en studieretraite van 28 dec. 2020 t/m 3 januari 2021 alleen ONLINE doorgaat,
- de Witte Tara retraite van 28 t/m 30 december helaas komt te VERVALLEN,
- de open meditatieavonden op vrijdag van 20.00 -21.00 uur tot 19 januari alleen ONLINE plaatsvinden,
- de cursus Thangka tekenen tot 19 januari NIET doorgaat,
- de les van Demo Rinpoche over de paramita Geduld alleen ONLINE kan worden gevolgd,
- de meditatiedag op 3 januari alleen online doorgaat. En wel van 10.30-12.30 u. Inloggen kan vanaf 10.15 u.

Voor de overige groepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze al of niet online verdergaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Studie- en Meditatiedag Demo Rinpoche over Geduld

Zaterdag 16 januari 2021 van 10.00 - 17.00 uur

Op deze dag geeft Demo Rinpoche les over de derde deugd of paramita: geduld.
Geduld, niet zoals dat over het algemeen wordt opgevat: als het stil en passief verdragen van tegenslag. Dat dekt niet de gehele lading van de betekenis van geduld. Het beoefenen van geduld overstijgt dit en heeft een meer speciale en vollere betekenis. Het gaat hier om een zeer krachtige en essentiële methode, waarbij moeilijke omstandigheden worden gezien als onze bondgenoot en een waardevolle betekenis krijgen. Dit in tegenstelling tot onze neiging om moeilijkheden te ontkennen, niet te accepteren of de buitenwereld aan te wijzen als schuldige. Rinpoche zal in zijn eigen, kenmerkende stijl dit onderwerp onder de loep nemen en zijn verhaal illustreren met zeer herkenbare, alledaagse voorvallen

Demo Rinpoche heeft deze videoles weer voor ons opgenomen, zodat wij hem kunnen vertonen via Zoom. Aan het einde van het onderricht zal er online een interactieve ontmoeting met hem zijn om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Gedurende de dag staan er ook begeleide meditaties op het programma.

Dagindeling
10.00-10.30 korte meditatie en Jewel Heart gebeden
10.30-11.30 videoles Demo Rinpoche
11.30-11.45 pauze
11.45-12.45 begeleide meditatie en uitwisseling
12.45-13.30 lunchpauze
13.30-14.30 videoles Demo Rinpoche
14.30-14.45 pauze
14.45-15.45 meditatie en uitwisseling
16.00-17.00 live verbinding met Demo Rinpoche

Praktische informatie
Datum: zaterdag 16 januari 2021
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: Leden: € 37,50; niet-leden: € 50,00; stud./ kl. beurs: € 27,00
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. Geduld door Demo Rinpoche.
Aanmelden: t/m donderdag 14 januari 16.00 uur via het secretariaat.
Wil je simultaanvertaling? Geef dat s.v.p. aan bij je aanmelding.
Aan deze dag kun je alleen online deelnemen.

Toezenden link naar video
Alleen als je je tijdig hebt aangemeld en je betaling is ontvangen, ontvang je per mail een link naar de video.

Hoewel de zes perfecties één geheel vormen, kun je de dagen los volgen.

Meditatiedag 3 januari 2021

Foto hoofd van een boedha in meditatieVier keer per jaar is er op zondag een meditatiedag. Tijdens deze dag richten we de aandacht vooral op het lichaam en de adem door middel van bodyscan, eenvoudige yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. We lunchen in stilte. Iedereen is van harte welkom. In verband met Corona vragen we je om je via het secretariaat aan te melden voor zowel meedoen via Zoom als live in Jewel Heart.

In verband met de sluiting van het centrum tot 19 januari 2021 kun je op zondag 3 januari alleen online met de meditatiedag meedoen. We hebben daarvoor de tijden aangepast.

Praktische gegevens
Datum
: zondag 3 januari 2021 van 10.30 - 12.30 uur
Aanmelden: tot zaterdag 2 januari 16.00 uur via het secretariaat o.v.v. meditatiedag en datum.
Je krijgt dan een link toegestuurd, waarmee je vanaf 10.15 uur kunt inloggen.
Vrijwillige bijdrage in de kosten: op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. meditatiedag en datum.

Overige data 2021: zondag 11 april en 4 juli van 10.30-16.00 uur.

Foto Hartmut Sagolla

Compassie in tijden van Corona door Hartmut Sagolla

Zaterdag 12 december 14.00 - 17.00 uur 2020

Foto Hartmut SagollaDat ieder mens gelukkig wil zijn en vrij van problemen, is een waarheid als een koe. Maar hoe vaak staan wij daar bewust bij stil? Niet eerder dan in deze Corona tijd is het zo duidelijk geweest, hoezeer wij allemaal met elkaar zijn verbonden en elkaars leven beïnvloeden.

Door oog te hebben voor anderen, kunnen we tijdens een crisis het lijden van onszelf en anderen minimaliseren. Zorgen voor elkaar is geen luxe, maar pure noodzaak. Hierdoor kan iedere crisis, ondanks de moeilijke omstandigheden, ook positieve uitkomsten hebben. De boeddhistische filosofie kan hiervoor vele handreikingen geven.

Praktische gegevens
Datum: 12 december 2020
Tijden: 14.00 - 17.00 uur
Alleen online
Bijdrage in de kosten: leden € 10; niet leden: € 15; studenten/kleine beurs: donatie
Opgeven: door je voor donderdag 10 december 16.00 uur via het secretariaat op te geven, krijg je vrijdag 11 december de link toegestuurd.