Korte Tara beoefening

Witte Tara

Korte Tara beoefening

Ik neem toevlucht tot de Boeddha, Dharma, Sangha en Tara.
Moge ik de Verlichting bereiken voor het welzijn van allen. (3x)

Mogen alle wezens gelukkig zijn.
Mogen zij vrij zijn van lijden.
Mogen zij de vreugde vinden, die nooit lijden heeft gekend.
Mogen zij bevrijd zijn van gehechtheid en haat.

Uit het zuivere land van Potala,
Geboren uit een groene letter TAM,
Uw hoofd gesierd door Amithaba,
Daadkrachtige moeder van de Boeddha’s van de drie tijden,
Tara, kom alstublieft hier met uw gevolg!

Goden en Titanen buigen met hun kronen voor uw lotusvoeten.
Bevrijdster van alle problemen, Moeder Tara – eerbied aan u!

Ik buig neer met mijn lichaam, spraak en geest.
Ik offer het beste dat ik te geven heb,
Zowel echt als gevisualiseerd, om de ruimte tussen ons te vullen.

Ik heb spijt van en zuiver al het onheilzame.
Ik verheug me in alle deugden.
Ik verzoek U om bij ons te blijven tot aan de verlichting.
Ik vraag om wijze en meedogende begeleiding.
Ik wijd mijn verdienste toe aan het welzijn van alle wezens.

Schitterend licht straalt uit van het klankteken TAM in haar hart
En bereikt oneindige universa,
En het verzamelt de essentie van onuitputtelijke vitaliteit,
En de krachtige zegeningen van de wijsheidsgeest.

Deze energie stroomt voort uit Tara haar hart en lichaam,
En ik absorbeer deze nectar van licht volledig.
Het reinigt en hernieuwt mijn lichaam, spraak en geest.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Als ik tekenen voorzie van vroegtijdig sterven,
Moge ik dan, door het voortdurend beoefenen van het pad van Edele Tara,
Een vat worden dat waardig is om de krachtige zegeningen van onsterfelijkheid te ontvangen.

Mag ik door deze positieve kracht, snel de essentie van Edele Tara bereiken,
En elk wezen, zonder uitzondering, in deze staat veiligstellen.

(Samengesteld door Demo Rinpoche in 2019, met toestemming vertaald vanuit het Engels
door Jewel Heart Nederland op 10 maart 2020)

 


Short Tara Practice

I take refuge in Buddha, Dharma, Sangha and Tara.
May I reach enlightenment for the benefit of all. (3x)

May all beings have happiness.
May they be free from suffering.
May they find the joy that has never known suffering.
May they be freed from attachment and hatred.

From the pure land of Potala,
one born from a green TAM letter,
your head adorned with Amithaba,
action mother of the three times’ Buddhas,
Tara, please come with your attendants!

Gods and titans with their crowns
bow down to your lotus feet.
Liberator from all problems,
Mother Tara – homage to you!

I bow down in body speech and mind.
I offer the best I have to give,
Both real and imagined to fill the space between us.
I regret and purify all transgressions.
I rejoice in all virtues.

I request you to remain until total enlightenment.
I request wise and compassionate guidance.
I dedicate my merit for the sake of all beings.

Brilliant light emanates from the syllable  TAM within her heart,
reaching infinite universes and collecting back the essence of inexhaustible vitality
and the powerful blessings of wisdom mind.

The energy streams forth from Tara’s heart and body
and I completely absorb this nectar of light,
cleansing and revitalizing my body speech and mind.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

If foreseeing signs of premature death, by consistently practicing the path of Noble Tara,
may I become a vessel worthy of receiving the powerful blessings of immortality.

By this virtue may I quickly attain the essence of Noble Tara
and secure every being without exception in that state.

(Compiled by Demo Rinpoche 2019)

Foto Alfred Woll

Mahamudra retraite: De natuurlijke staat van de geest – februari 2019

Zaterdag 2 tot en met vrijdag 8 februari 2019

Wanneer we stoppen onze gedachten te voeden met enerverende beelden en gebeurtenissen, komt onze geest op een natuurlijke manier tot rust. Hij wordt rustig en helder, net zoals regenwater helder en transparant wordt als we het langere tijd onaangeroerd in een glazen pot laten staat.

Als onze geest zo tot rust is gekomen, kunnen we kwaliteiten van onze geest waarnemen die in het dagelijks leven vaak voor ons verborgen blijven: de stilte tussen de gedachten, de achtergrond waartegen de gedachten verschijnen en de ware aard van de geest.

Gedurende deze zes dagen zal Alfred Woll, niet alleen basale oefeningen met ons doen om onze geest te kalmeren, maar daarin ook meditatie-instructies en adviezen uit de rijke Mahamudra-traditie verweven. Er worden voldoende instructies gegeven, zodat ook minder ervaren deelnemers weten wat te doen. Tegelijk wordt er genoeg ruimte gelaten om aandacht te geven aan eigen, persoonlijke thema’s. Gedurende vier dagen zullen we stil zijn om een gunstige atmosfeer te scheppen voor onze meditatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij langere tijd in aandacht kunnen zitten.

Alfred Woll heeft veel door Azië gereisd en daar maandenlange retraites gedaan. In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontmoette hij Gelek Rimpoche in Maleisië en werd een van diens eerste leerlingen. In de beginperiode van Jewel Heart Nijmegen heeft hij studiegroepen begeleid. In de loop der jaren heeft hij ook meerdere Mahamudra retraites binnen Jewel Heart Nederland begeleid.

Dagindeling
Gedurende zes uur per dag zullen er sessies zijn van 1 à 1,5 uur. Deze worden afgewisseld met zit- en loopmeditatie, lichaamswerk, vraag en antwoordsessies en les in de Dharma.
De eerste sessie van de dag begint om 7.30 uur, de laatste sessie eindigt rond 20.00-21.00 uur. De meditaties worden begeleid door Alfred Woll; de sessies met lichaamswerk door Marja de Lint, senior student Gelek Rimpoche en caesartherapeute.

Huishoudelijke organisatie
Tijdens de retraite zorgen alle deelnemers samen voor alle huishoudelijke taken. Dat wil zeggen dat iedereen op eigen initiatief meehelpt met het zetten van koffie en thee, met werkzaamheden rond de maaltijden en schoonhouden van de gebruikte ruimtes. Op zaterdagmiddag 2 februari om 16.00 uur is je hulp welkom bij het klaarzetten van de zaal en andere voorbereidende werkzaamheden. Rond 18.00 uur is er die dag een maaltijdsoep.

Praktische informatie
Plaats: Jewel Heart, Nijmegen
Data: zaterdag 2 februari 19.00 uur (zaal open vanaf 17.00 uur) t/m vrijdag 8 februari 15.00 uur waarna gezamenlijk opruimen
Begeleiding: Alfred Woll en Marja de Lint
Voertaal: eenvoudig Engels
Slaapgelegenheid: zie inschrijfformulier

Bedragen in de kosten retraite
Leden € 105; Niet-leden € 125; Kleine beurs/studenten € 75.

Bijdrage in de kosten maaltijden
– € 25 per dag voor alle maaltijden voor alle 6 dagen samen
Wil je niet alle maaltijden mee-eten, dan is de bijdrage per maaltijd als volgt:
– € 7,50 Ontbijt; € 10,00 warme lunch; € 7,50 broodmaaltijd ’s avonds
Je kunt je keuze op het inschrijfformulier aangeven. Het is niet mogelijk per dag een andere keuze te maken.

Aanmelden via inschrijfformulier.

Vrijwilligerswerk voor en door leden Jewel Heart

Na het heengaan van onze leraar Gelek Rimpoche voelt de Sangha van Jewel Heart een sterke verantwoordelijkheid zijn spirituele nalatenschap in zijn stijl te beheren en uit te dragen. Een nieuwe generatie leraren treedt in zijn voetsporen en senior Jewel Heart-leden dragen zorg voor een goede voortgang van het studie- en meditatieprogramma.

Met een zekere voortvarendheid zijn er het afgelopen jaar dan ook nieuwe cursussen ontwikkeld, (Vajrayana) retraites georganiseerd en is er een nieuwe lezingencyclus: Boedhhisme.nu van start gegaan. Ook zijn er werkgroepen als Compassie in Actie (o.a. Sangha Care en Chaplains) en Jewel Heart Junior actief.

Veel Jewel Heart-leden steken hier veel energie en tijd in. En daar zijn we blij mee. We merken echter dat het aantal helpende handen geen gelijke tred houdt met het aantal interne en openbare activiteiten. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden om met enige regelmaat een (extra) bijdrage te leveren aan al die werkzaamheden die nodig zijn om Jewel Heart draaiende te houden. Ook mensen die geen lid zijn en Jewel Heart een warm hart toedragen, nodigen we van harte uit te reageren op deze oproep. Je bijdrage kan eruit bestaan dat je één of twee uurtjes of wellicht meer beschikbaar bent voor uitvoerende taken.

Concreet gaat het om werkzaamheden als: het (in je eigen buurt) verspreiden van flyers, het helpen inrichten van de zaal voor een activiteit, thee en koffiezetten voor lezingen, soep maken voor een studiedag, het helpen bij een grote opruim- en schoonmaakactie in en rondom het gebouw voor het bezoek van een leraar of voorafgaand aan een retraite en het opruimen/ schoonmaken na een lezing.

 

Jewel Heart is er niet alleen voorde Sangha, maar vooral ook doorde Sangha. Alleen met vereende krachten kunnen we ons gevarieerde aanbod aan cursussen en inspirerende activiteiten blijven aanbieden. Bovendien houden we door de vrijwillige inzet van vele mensen de door ons georganiseerde activiteiten voor iedereen betaalbaar en kunnen we ons centrum en het gebouw in stand houden.

Wil jij er mede zorg voor dragen dat we een inspirerend programma kunnen blijven aanbieden en Jewel Heart laten floreren nu en in de toekomst? Meld je dan aan en stuur een mail naar Karin Wilbrink. Je kunt Karin ook persoonlijk aanspreken. Samen kijk je dan naar een goede afstemming tussen jouw wensen en mogelijkheden en waar Jewel Heart behoefte aan heeft.

Met enige regelmaat organiseren we een gezamenlijke werkdag. Dan is er ook tijd voor gezelligheid en een kop thee of koffie.

 

JEWEL HEART: DAT ZIJN EN DOEN WE SAMEN!

 

Jewel Heart Nederland heeft vier kersverse Chaplains

In 2013 is Gelek Rimpoche zijn laatste grote project binnen Jewel Heart begonnen: het opleiden van chaplains. Het woord chaplain is lastig te vertalen en betekent zoiets als geestelijk dienstverlener. Zijn initiatief voor het ontwikkelen van een programma voor het opleiden en het certificeren van door hem benoemde chaplains paste in zijn zorg voor de toekomst van Jewel Heart. Hij trok daarmee een cirkel van zorg rondom Jewel Heart.

Toen H.H. de Dalai Lama het Jewel Heart centrum in Ann Arbor officieel opende, zei hij dat Tibetaans Boeddhistische centra twee functies dienen te hebben: het authentieke Tibetaans Boeddhistische gedachtengoed ter beschikking te stellen door middel van lessen, studie en meditatie én het bieden van praktische hulp aan mensen. Binnen onze sangha is voor dit laatste de werkgroep ‘Compassie in actie’ opgericht, die door de chaplains wordt gedragen. De al langer bestaande werkgroep ‘Rondom sterven en ‘Rituelengroep’ en het relatief nieuwe Sangha-care maken deel uit van ‘Compassie in actie’.


De eerste lichting chaplains is door Gelek Rimpoche geselecteerd uit alle afdelingen van Jewel Heart internationaal. Een groep van vijfentwintig mensen heeft daaraan deelgenomen. Vele anderen hebben met grote toewijding een bijdrage geleverd om deze eerste opleiding tot een succes te maken. De opleiding tot chaplain heeft ruim drie jaar geduurd en was zeer gedegen. Rimpoche heeft er op het laatst nog een cursus ‘Lojong’ en ‘How the Mind Works’ aan toegevoegd. Bovendien verraste hij iedereen door te zeggen dat alle chaplains ook twee examens moesten doen: een mondeling en een schriftelijk. Dat vroeg van de chaplains een grote inspanning. De onderlinge verbondenheid was echter groot en de sfeer was geweldig.

In 2016 mochten vier Nederlandse chaplains hun certificaat in Amerika in ontvangst nemen. Rimpoche kon daar zelf helaas niet meer bij aanwezig zijn, omdat hij toen al in het ziekenhuis lag. Maar hij heeft de certificaten nog wel zelf ondertekend. De ceremonie was indrukwekkend. Marianne de Kok en Karin Wilbrink hebben de opleiding voltooid en Ineke Vrolijk, Cleo Melis zijn ‘Honory chaplains’. Gertjan Eldering is chaplain in opleiding.

Om een idee te geven van de bevoegdheden van de chaplains volgt hier een citaat uit het certificaat: ‘This graduate has official authorization to present Jewel Heart from Kyabje Gelek Rimpoche, Jewel Heart’s spiritual director, and from Drepung Loseling Nyare Khamtsen, one of the most outstanding monasteries of Tibet for the last 500 years. In particular, this graduate is authorized to function within his or her knowledge and skills in providing pastoral wise and compassionate care, including performing community service, community based educational programs, interfaith activities, and ritual services such as weddings, funerals and other rites of passage, as requested.’

Met hun certificering kunnen de chaplains nu dus worden ingezet. Meer informatie over hun activiteiten staat op de website. Het is de moeite waard daar eens een kijkje te nemen.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande ideeën hebben voor de chaplains en/of de werkgroep ‘Compassie in Actie’, neem dan s.v.p. contact met ons op. Ook met wensen en vragen ben je van harte welkom. Je kunt contact opnemen via: jewelheartchaplains@jewelheart.nl.

Namens de chaplains,
Karin Wilbrink

Afbeelding Je Tsong Khapa

Overzicht cursussen en activiteiten najaar 2017

We zijn blij het nieuwe cursusprogramma te kunnen presenteren. Vele mensen hebben het mogelijk gemaakt dat er voor ieder wat wils is. Zo is er het open cursusaanbod met activiteiten waaraan je per avond kunt meedoen en activiteiten met een doorgaand karakter voor de beginnende en gevorderde beoefenaar. Wil je meer weten over de inhoud van een cursus, de data en tarieven, klik dan op de betreffende link. Soms word je dan verwezen naar een verzameling van activiteiten op een pagina van onze website. Scrol in dat geval naar de cursus die je zoekt. Tenzij anders is aangegeven vinden alle cursussen plaats in Nijmegen.

De curriculumgroep wenst je veel leesplezier en een leerzaam najaar!

* Open cursusaanbod

Ook dit najaar zijn er vanaf vrijdagavond 1 september (20:00-21:00) weer de vertrouwde, wekelijkse open meditatie avonden, de beoefening van Shamatha(concentratie) vanaf woensdagavond 6 september (20:00-22:00)  en voor iedereen die jong is of zich jong voelt, de bijeenkomsten van Meet, Talk, Meditate op donderdagavond.

Nieuw in dit open aanbod is de cyclus van maandelijkse lezingen onder de naam‘Boeddhisme.nu.’ In deze serie lezingen komen senior leerlingen van Gelek Rimpoche aan het woord. Zij spreken vanuit hun kennis van de traditie en hun eigen ervaring over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Dat belooft interessant, leerzaam en leuk te worden! Start zaterdagmiddag 16 september (15:00-17:00).

བོད་ཡིག
Nieuw is ook de taaldag waarop Inge Eijkhout een tipje oplicht van de Tibetaanse Taalsluier. Aan het einde van de dag zullen de kiemklanktekens als ‘bam’, ‘hum’ enz. minder geheimen voor ons hebben. Maar het gaat op die dag ook om het Tibetaanse schrift, de uitspraak, het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven of gesproken tekst en waarom het Tibetaans zo moeilijk te vertalen is. Zondag 3 december (11:00 – 16:00).

 

* Kennismakingsaanbod

Wil je nader kennismaken met mediteren, dan kun je meedoen aan de meditatiecursus ‘In aandacht aanwezig zijn’. Daarin leer je een aantal basisvaardigheden op het gebied van lichaamswerk en meditatie. Het lichaamswerk bestaat uit eenvoudige oefeningen; het is een mindful bewegen, met respect voor je eigen grenzen. Er worden verschillende vormen van meditatie geleerd, zoals zitmeditatie, loopmeditatie en visualisatiemeditatie. De cursus is geschikt voor beginnende beoefenaars. Start vrijdagochtend 15 september (09:30-11:30).

Naast in aandacht aanwezig zijn, zijn er ook de meditatiecursussen ‘De vier hartskwaliteiten’ vanaf dinsdagavond 5 september (20:00-22:00) en ‘From doing to being’ vanaf maandagavond 6 November (20:00-21:30).

 

Op dinsdagavond 26 september (20:00-22:00) start de kennismakingscursus ‘De Drie Hoofdzaken van het Pad’, die een grondige inleiding geeft in de stappen van het spirituele pad binnen de Gelugpa-traditie. Zowel studie als meditatie en ritueel komen aan de orde.

In Tilburg is er een ‘Introductiecursus Tibetaans boeddhisme’. Je komt daarin meer te weten over wat het boeddhisme en met name het Tibetaans boeddhisme te zeggen heeft over een aantal belangrijke levensthema’s. Dit gebeurt aan de hand van het boek ’Voor de dood niet bang’ van Gelek Rimpoche dat je een eenvoudige en praktische kennismaking biedt met enkele belangrijke thema’s van het Tibetaans boeddhisme, zoals het creëren van je eigen geluk, anders omgaan met pijn en verdriet, het verschil tussen liefde en gehechtheid en de betekenis van leven en dood. Vrijblijvende introductie woensdagavond 4 oktober (20:00-22:00).

 

* Basistraining

Om een goede basis te leggen voor het gaan van het spirituele pad kun je de training ‘Odyssee naar vrijheid’ volgen. Het gelijknamige transcript van Gelek Rimpoche is de leidraad voor deze training. Deze meester in het Tibetaans Boeddhisme legt daarin op een duidelijke en gestructureerde manier uit hoe ons handelen wordt bepaald door de patronen van onze geest. Hij geeft ook aan hoe we die gewoontepatronen kunnen veranderen, waardoor we op een vrijere manier met ons leven en de dingen die daarin gebeuren kunnen omgaan. Zoals de titel al aangeeft, is dit een Odyssee: een tocht met omzwervingen en leerzame ervaringen. Het is een zoektocht naar onze ware aard van vreugde en liefdevol aanwezig zijn.

Deze basistraining bestaat uit meerdere modules gedurende twee jaar. Elke module kan los worden gevolgd. Op maandagavond 4 september (20:00-22:00) start module 4 met als thema ‘Karma: hoe ons leven wordt gevormd door oorzaak en gevolg’. De groep komt elke week bij elkaar.

 

* Verdiepingsgroepen

Om verdere te stappen te zetten op het pad naar verlichting is er een ruime keuze aan studiegroepen. Zo zijn er verschillende Lamrim-studiegroepen in Deventer, Nijmegen, Utrecht en Arnhem, die zich verdiepen in de transcripten van de ‘Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) van Gelek Rimpoche, die systematisch de verschillende stadia van het pad naar de verlichting doorlopen.

Lamrim-groepen zijn geschikt voor ‘oudgedienden’ die zich verder willen verdiepen in deze stof. Wanneer er cursussen Lamrim deel I van start gaan, kunnen degenen die de basistraining ‘Odyssee naar vrijheid’ hebben afgerond daaraan deelnemen.

Deventer: Lamrim II elke dinsdagavond (19:30-21:30) vanaf 5 september
Nijmegen: Lamrim II elke dinsdagavond (19:30-21:30) vanaf 5 september
Utrecht: Lamrim IV tweewekelijks op donderdagavond (20:00-22:00) vanaf 31 augustus
Utrecht: Lamrim IV tweewekelijks op zaterdagochtend (10:30-12:30) vanaf 2 september
Arnhem: Lamrim IV elke donderdagmiddag (14.45-16.45)  vanaf 7 september.

De verdiepingsgroep ‘Burger van de wereld heeft vorig jaar het boek ‘De Boeddha en ik’van Ulrich Libbrecht doorgewerkt en gaat dit jaar verder met een tweede boek van dezelfde auteur: ‘Burger van de wereld’. In dit boek wordt een vergelijking gemaakt tussen Oosters en Westers denken en gezocht naar een manier deze filosofische culturen te integreren. Elke week vanaf donderdagavond 7 september (20:00-22:00).

 

Bodhisattvacharyavatara: Het pad van de bodhisattva

‘All the suffering in the world comes from seeking pleasure for oneself.
All the happiness in the world comes from seeking pleasure for others’.
(Shantideva)

In deze studiepgroep wordt de Bodhisattvacharyavatara (Het pad van de bodhisattva) bestudeerd en bemediteerd. In de complete Tibetaans-boeddhistische traditie is er geen werk te vinden dat meer vereerd en beoefend wordt dan dit. De lessen van de Bodhisattvacharyavatara geven handvatten om liefde en compassie voor onszelf en anderen te ontwikkelen, en daardoor gelukkiger, vrijer en behulpzamer te worden. In het transcript ‘The Bodhisattva’s Way of Life’ geeft Gelek Rimpoche stap voor stap mondeling uitleg over ieder vers van de Bodhisattvacharyavatara. Hierdoor maken we kennis met de manier van leven van de grote bodhisattva’s en hoe wij kunnen leren hetzelfde te doen. De groep komt vanaf 12 september eenmaal per veertien dagen op dinsdagavond (19:30-21:30) bij elkaar.

 

 

Witte Tara-groepen

Als vrouwelijke Boeddha wordt Witte Tara speciaal geassocieerd met heling en zelfheling, lang leven en bescherming tegen angsten. Vanwege Gelek Rimpoche’s speciale connectie met haar, stellen zijn gedetailleerde lessen ons in staat een speciale verbinding te maken met deze verlichte kwaliteiten. Dit jaar zijn er in Den Bosch twee Witte Tara-groepen: de beoefeningsgroep ‘Heling en zelfheling door Witte Tara’ eenmaal per maand vanaf maandagavond 11 september (19.30-21.30) en de wekelijkse studie- en meditatiegroep ‘Practice of the Triumphant Ma’ op woensdagavond vanaf 6 september (19.30-21.30).

Vajrayana-oefenochtenden

Eenmaal per maand komen Vajrayana-mandalaleden bij elkaar voor een gezamenlijke beoefening. Momenteel staat in deze ochtenden de Zes-zittingen goeroe-yoga centraal, die stapsgewijs wordt doorgewerkt. Wanneer dat voltooid is, zal men weer terugkeren naar de oorspronkelijke opzet zoals uitgezet door Gelek Rimpoche: zich binnen het raamwerk van de Lama Chöpa te verdiepen in een sadhana naar keuze. Start vanaf 7 oktober elke maand op zaterdagochtend (10.00-13.00).

Introductie in Vajrayana

Deze groep is bedoeld voor diegenen die overwegen in het Vajrayana in te stappen en een initiatie willen ontvangen, voor hen die al met het Vajrayana zijn begonnen of voor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar wat het Vajrayana-pad nu eigenlijk inhoudt.

Eenmaal per maand verdiept deze groep zich aan de hand van Lama Yeshe’s boek ‘Introductie in Tantra’ (€ 19,95) in het Vajrayana-pad en de vragen die daarbij opkomen zoals: Wat is Vajrayana? Is dit pad voor mij geschikt? Wat is een initiatie? Hoe wordt er in Vajrayana met symboliek gewerkt en hoe moet ik dat begrijpen? Welke verplichtingen neem ik op mij? Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen? etc. etc. Maandelijks op donderdagavond (19.30-21.30) vanaf 21 september.

 

Online cursus ‘Meesterschap over onze geest’

Aan de hand van het transcript ‘How the Mind Works’ontdek je hoe je in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunt houden om tot een meer ‘verlichte’ ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Als experiment komt deze groep elke veertien dagen online via Skype bij elkaar. Start maandagavond 2 oktober (20:00 – 22:00).

Tilburg
De verdiepingsgroep in Tilburg zal dit transcript ook elke twee weken gaan bestuderen, maar dan op de voor hen gebruikelijke fysieke locatie. Start woensdagavond 13 september (20:00 – 22:00).

 

Werkplaats voor analytische meditatie

Analytische meditatie is binnen de Tibetaans-boeddhistische traditie een onmisbaar onderdeel van de beoefening, Het is ook een bijzondere vorm van meditatie waardoor, meer dan door een stabiele geest alleen, het dieper inzicht in de werkelijkheid kan ontstaan. Dat vraagt wel enige oefening. Voor ons drukke Westerse mensen is het een fantastische manier om via meditatie tot realisatie te komen van thema’s uit de Lamrim, of andere onderwerpen zoals compassie, leegte/wijsheid, de wijze van functioneren van onze geest en waarneming, enz. Wekelijks op maandagavond (20:00-22:00) vanaf 4 september.

Samen met de shamatha-avonden op woensdagavond kan deze werkplaats een goed kader bieden voor het verdiepen van je beoefening. Voor deelnemers van deze groep is er wel een zekere vrijheid in de frequentie waarop ze de avonden bijwonen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk de analytische meditatie af te wisselen met shamatha-meditatie. Het is ook mogelijk later in het jaar nog in te stromen. Wekelijks vanaf 6 september (20:00-22:00).

 

Lojong: Training van de geest in 7 punten

In het transcript ‘Lojong: Training the Mind in Seven Points’geeft Gelek Rimpoche zijn commentaar op de klassieke tekst van Geshe Chekawa uit de twaalfde eeuw. Door kogels af te vuren op het ego, tonglen te oefenen (geven en nemen op de adem) en te kijken naar de ware aard van de werkelijkheid, maken we een transformatie van onze geest mogelijk. Vanaf 21 september elke twee weken op donderdagavond (20.00-22.00).

 

 

Cursus ‘Leren hoe een Boeddha te tekenen’.

Deze cursus is reeds apart aangekondigd en vindt plaats eenmaal per veertien dagen op woensdagavond. Start 20 september (20.00-22.00).

 

Naast dit cursusaanbod zijn er in het najaar de volgende activiteiten:

Bezoek Zong Rinpoche
Op zaterdag 11 november 2017 komt Zong Rinpoche een hele dag lesgeven in Jewel Heart Nijmegen. Hij baseert zijn les op ‘Een Lamp voor het Pad naar Verlichting’. Dit is de beroemde tekst van de grote Indiase meester Atisha. Die bevat in een paar bladzijden de essentie van al het onderricht dat leidt naar de Verlichting. Deze samenvatting van de leringen van Boeddha geldt als blauwdruk voor alle verdere literatuur over de ‘stadia van het pad’, die later werd ontwikkeld in de voornaamste boeddhistische tradities van Tibet.

 

 

Migtsema retraite 6-7-8 oktober en 14-15 oktober.

Najaarsretraite 23 – 26 november met als thema ‘De vier edele waarheden’.

Winterretraite 28 tot en met 30 december met als thema Witte Tara.

Klik hier voor een handig overzicht van bovenstaande cursussen en activiteiten.

 

 

Jewel Heart Junior op 11 juni 2017 : Onderlinge verbondenheid

Zondag 11 juni  is het weer tijd voor Jewel Heart Junior. Aangezien dit de laatste JH Junior voor de zomervakantie is, gaan we lekker naar buiten.

Het thema is onderlinge verbondenheid . We verzamelen om 13.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur) op Jewel heart en lopen dan samen naar het nabijgelegen Goffertpark. Vanuit het park gaan we een geocache wandeling maken, waarbij we samen op zoek gaan naar een soort schat. Verder doen we in het park een korte zintuigenmeditatie en kunnen we mandala’s maken van natuurlijke materialen. We zullen wat eten en drinken in het park en ronden rond 16.30 uur af. Wie het leuk vindt, kan nog wat langer blijven om te spelen in het park.
We hopen velen van jullie te zien op 11 juni!

Met hartelijke groeten,

Ineke, Roland, Olga, Monika, Linda, Sjoerd en Silvie

Jewel Heart Junior op 9 april 2017: Even wachten en spaar je krachten!

Op zondag 9 april is het weer tijd voor Jewel Heart Junior! Het thema is dit keer Geduld, waarbij geduld een tegenpool van boosheid kan zijn, of meer rustig kunnen wachten op iets wat je heel graag wilt.

Het programma start om 13.30 uur. We beginnen de middag gezamenlijk in de kring met een belmeditatie en een verhaal. Daarna splitsen we op in leeftijdsgroepen. De jongsten (4-7 jaar) en middengroep (8-12 jaar) gaan daarna op een creatieve en speelse manier met het thema aan de slag. Voor de middengroep zal dit het werken met rollenspelen zijn. De tieners (12+) gaan met elkaar in gesprek ‘onder de bodhiboom’ en ook voor de ouders is er een groep, waarin we praten over het thema in relatie tot ons eigen leven en de opvoeding.

Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. Na de pauze, rond half 4, komen we weer samen voor een gezamenlijke afsluitingsactiviteit.

Zondag 9 april

13:30 – 13:45 uur Binnenkomst met koffie, thee en limonade

13:45 – 14:15 uur Opening met meditatie en verhaal

14:15 – 15:15 uur Workshops in 3 leeftijdsgroepen

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.00 uur Gezamenlijke afsluiting, opruimen

 

De laatste ingeplande datum voor Jewel Heart Junior voor de zomervakantie is:

11 juni 2017 (afsluiting in park of bos)

 

We hopen jullie binnenkort weer te zien!

Ineke, Sjoerd, Olga, Roland, Monika, Linda en Silvie

Sponsorproject van de Tara stichting : Losar Actie

Met het Tibetaanse nieuwjaar (Losar) in het vooruitzicht (27 februari) wil Jewel Heart graag een van de sponsorprojecten onder de aandacht brengen.

Het betreft een project van de Tara Stichting:

De Tara stichting, opgericht in 2001, richt zich voornamelijk op hulp aan Tibetaanse vluchtelingen in nood in India en Nepal en hun kloosters en op het voortbestaan van de Tibetaans-boeddhistische cultuur, die in Tibet zelf al bijna verdwenen is.
De twee hoofdprojecten zijn het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India en het Kopan nonnenklooster bij Kathmandu.
De Tara stichting helpt met ca. 100 sponsoringen en met speciale projecten, waaronder een aantal gezondheidsprojecten.

In de komende Losarmaand, de maand van het Tibetaanse Nieuwjaar, dat op 27 februari begint, is elke activiteit meer dan 100.000 maal vermenigvuldigd!
Met als hoogtepunt de Dag van de Wonderen op 12 maart, waarop alles miljoenen malen vermenigvuldigd is.
In deze bijzondere tijd willen wij graag uw aandacht vragen voor onze Losar actie voor een waterzuiveringsinstallatie voor het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten in Zuid-India, het huis van Geshe Sonam Gyaltsen.

Het Tsawa Khangsten is verreweg het grootste kloosterhuis van het Gaden Jangtse klooster met meer dan 400 monniken, waaronder honderden kindmonnikjes.

Onze Losaractie van 2015 leverde een waterpomp op voor het Tsawa Khangsten.
Die werd verleden jaar net voor Losar geïnstalleerd. Het kloosterhuis kon moeilijk kiezen tussen een waterpomp en een waterzuiveringsinstallatie want beiden waren nodig. Een nijpend tekort aan water maakte dat de waterpomp er eerst moest komen. Maar nu er genoeg water is kunnen wij met deze Losar actie voor de waterzuiveringsinstallatie gaan! In nauw overleg met Geshela, die liet weten heel blij te zijn met deze Losar actie. En toevoegde dat het een heel goede actie is, net als de 1ste Losar water actie.

          
Net zo een waterzuiveringsinstallatie is nodig voor Tsawa Khangsten

De zuiveringsinstallatie is heel hard nodig want het water is zwaar vervuild door chemicaliën en gif afkomstig van vroegere katoenplantages rond het klooster.
Het grondwater raakte daardoor zo vervuild dat koeien overleden na het water drinken. De katoenbouw werd gestopt, maar de grond en het water bleven verontreinigd.

Het behoeft geen verdere uitleg dat het voor de monniken, die vaak al niet erg gezond zijn na hun vlucht uit Tibet, ook heel ongezond is om dit water te drinken en hun eten ermee te koken. En helemaal voor de vele kindmonnikjes die door arme families uit het grensgebied met Tibet uit armoede naar het klooster werden gestuurd, en vaak ziekelijk en zwak zijn.

Wij willen heel graag een eind maken aan deze gezondheidsbedreigende situatie en de monniken van het Tsawa Khangsten zuiver drinkwater geven!

In het hoofdklooster is tegenwoordig ook gefilterd water te koop maar het is niet echt handig om in dit enorm uitgestrekte klooster ver te moeten lopen met emmers water in de grote hitte.
De kindmonnikjes doen dit zeker niet als ze dorst hebben!
Dit was dus niet de oplossing.
De enige goede oplossing is een eigen waterzuiveringsinstallatie, met extra tappunten om te drinken (belangrijk voor de kindmonnikjes!)

De kosten voor een goede installatie, die genoeg capaciteit heeft voor dit enorme kloosterhuis, en die alle verontreinigingen echt kan verwijderen, bedragen E 2.750,–.

Deze zuiveringsinstallatie levert een zeer goede kwaliteit water, dat bovendien koel is, een fijne bijkomstigheid in het hete klimaat.

Er zijn nog wat bijkomende kosten voor een gebouwtje voor de installatie en voor buizen, samen ca E 1500,–.
Maar wij vertrouwen dat als wij eerst voor de installatie gaan het gebouwtje er ook wel zal komen!
Wij vragen uw steun voor deze nuttige actie!

Een fijne bijkomstigheid is dat u, door in de Losar periode een donatie te geven, zelf heel veel positieve energie verzamelt!

U kunt u donatie overmaken naar:
NL29ABNA0431292981
Ten name van de Tara Stichting te Balkbrug.

IBAN-code: NL29ABNA0431292981
Swift-code: ABNANL2A

Wij maken de gehele donatie over, bestuursleden betalen zelf alle kosten.
En omdat wij een ANBI stichting zijn is uw donatie ook aftrekbaar van de belasting.

Hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Thupten Dolkar
voorzitter Tara stichting

 

 

 

Jewel Heart JUNIOR: 15 januari 2017

jhjunior2oktOp zondag 15 januari weer tijd voor Jewel Heart Junior! We hebben het komend jaar 4 bijeenkomsten ingepland. De tweede is dus op 15 januari en het Thema is vrijgevigheid.

Het programma start deze keer om 13.30 uur. We beginnen de middag gezamenlijk in de kring met een belmeditatie en een verhaal van Koning Midas. Daarna splitsen we op in leeftijdsgroepen. De jongsten (4-7 jaar) verwerken het verhaal van Koning Midas in een tekening en gaan aan de slag om voor iedereen de lunchtafels te verzorgen, met een speciale verrassing erbij. De middengroep (8-12 jaar) gaat aan de hand van het boek ‘De Gulle Boom’ met het thema aan de slag. De tieners (12+) gaan met elkaar in gesprek ‘onder de bodhiboom’ en met de ouders praten we over het enthousiasme voor het bijbrengen van het boeddhisme en bijbehorende waarden in de opvoeding.

Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. Na de pauze, rond half 4, komen we weer samen voor een gezamenlijke afsluitingsactiviteit.

Zondag 15 januari
13:30 – 13:45 uur Binnenkomst met koffie, thee en limonade
13:45 – 14:15 uur Opening met meditatie en verhaal
14:15 – 15:15 uur Workshops in 3 leeftijdsgroepen
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.00 uur Gezamenlijke afsluiting, opruimen

Ineke, Sjoerd, Olga, Roland, Monika, Linda en Silvie